Regulaminy

Regulamin przewozu osób i rzeczy

I. WARUNKI OGÓLNE

1. W momencie zakupu biletu pasażer zawiera umowę przewozu z INTER sp. z o.o.z siedzibą w Strzelcach Opolskich („Przewoźnik”) i akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu („Regulamin przewozu”).

2. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o ważny bilet zakupiony:a) u kierowcy,b) w kasach współpracujących z przewoźnikiem,c) on-line przez stronę www.bus-inter.pl.

3. Pasażer korzystający ze zniżki komercyjnej lub ustawowej ma obowiązek okazać podczas zakupu biletu, a także w trakcie podróży, dokument ze zdjęciem uprawniającym go do korzystania ze zniżki.

4. Pasażer posiadający rezerwację zobowiązany jest stawić się na przystanku początkowym – 10 minut przed planowanym odjazdem.

5. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy.

6. Do kontroli biletu upoważniony jest kierowca oraz uprawnione osoby legitymujące się identyfikatorem wydanym przez Przewoźnika.

7. Pasażer zobowiązany jest do posiadania biletu lub numeru rezerwacji przez cały okres podróży i okazywania do kontroli osobom uprawnionym.

8. Pasażer, który nie posiada biletu, posiada nieważny bilet lub niezgodny z dokumentem uprawniającym do ulgi, zostanie obciążony karą 100 zł.

9. Przedmioty pozostawione w autobusie nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

10. W autobusie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, pasażer ma obowiązek ich zapięcia i stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

11. Dziecko do 12 lat, do 150 cm wzrostu jest przewożone autobusem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa w foteliku ochronnym lub z użyciem podwyższenia do przewozu dzieci odpowiednim dla danego dziecka, zgodnego z warunkami technicznymi. Opiekun podróżujący z dzieckiem zobowiązany jest zapewnić dziecku fotelik lub podwyższenie. Dziecko powinno przebywać w foteliku podczas całej podróży.

12. Przewoźnik nie sprawuje opieki nad osobami niepełnoletnimi, również podróżującymi samodzielnie.

13. Przewoźnik zastrzega sobie prawo stosowania różnych cen przy zakupie biletów przez Internet, w kasach współpracujących z Przewoźnikiem i/lub u kierowcy autobusu.

14. W przypadku rezygnacji przez pasażera z odbycia podróży, przysługuje mu zwrot należności. W zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:a) do 48 godzin przed wyjazdem 20 % do wartości biletu,b) poniżej 48 godzin przed wyjazdem 100 % wartości biletu.

15. Zmiana terminu rezerwacji (wyjazdu lub powrotu) obciążona jest kosztami manipulacyjnymi w wysokości 10 % wartości wykupionego biletu. Opłata winna być wniesiona na konto Przewoźnika o nr 40 1020 2368 0000 2402 0396 8302 w banku PKO BP.

 

II. BAGAŻ

1. Przewoźnik zobowiązuje się na rzecz pasażera bezpłatnie przewieźć jedną sztukę jego bagażu podstawowego o wadze do 25 kg i wymiarach nie przekraczających 90 cm x 75 cm x 25 cm, umieszczonego w bagażniku autobusu. Ponadto pasażer ma prawo do przewozu na pokładzie autobusu jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg i wymiarach umożliwiających swobodne umieszczenie pod siedzeniem lub na półce, nad siedzeniem pasażera.

2. Przewóz bagażu o nietypowych rozmiarach jest możliwy jedynie za zgodą Przewoźnika.

3. Zabroniony jest przewóz rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, bądź których przewóz jest zabroniony. Odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z naruszenia tego zakazu ponosi pasażer.

4. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika) oraz posiadające wartość naukową winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.

5. Przewóz zwierząt jest zabroniony za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych.

6. W przypadku składania reklamacji dotyczącej uszkodzenia bagażu należy przedstawić potwierdzenie kierowcy sporządzone w momencie zajścia zdarzenia.

7. Wszystkie rzeczy, po które nie zgłosi się ich właściciel w ciągu 14 dni od daty ich znalezienia uznaje się za porzucone i mogą one zostać sprzedane lub w inny sposób zbyte, a dochód ze sprzedaży zostanie zatrzymany przez Przewoźnika.

8. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika wysokość odszkodowania dotycząca oznakowanego bagażu nie może przekroczyć 400 zł. Bagaż o wartości przekraczającej 400 zł powinien być ubezpieczony przez pasażera na jego koszt.

9. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż podręczny, który podróżny przewozi ze sobą.

10. W razie utraty bagażu należy niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu kierowcę autobusu.

11. Przedmioty pozostawione w autobusie po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

 

III. OBOWIĄZKI

1. Przewoźnik odpowiada za przewóz pasażerów i ich bagażu do ich miejsca przeznaczenia określonego na bilecie.

2. Przewoźnik zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia niezależnej od Przewoźnika przyczyny uniemożliwiającej wykonanie przewozu do miejsca przeznaczenia autobusami Przewoźnika, dołoży wszelkich starań, aby zapewnić inny, dostępny środek transportu do miejsca przeznaczenia. Autobusy zastępcze będą posiadały firmową tablicę Przewoźnika za przednią szybą z trasą przejazdu.

3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne spóźnienia pasażerów na inne połączenia, powstałe z przyczyn od Przewoźnika niezależnych. Opóźnienia takie mogą być powodowane wszelkimi działaniami tzw. siły wyższej, a w szczególności:a) utrudnieniami na trasie przejazdu, których przyczyną są korki bądź kolizje drogowe bezb) awarią autobusu, która zostanie usunięta. W przypadku braku możliwości zostanie udziału środka transportu będącego własnością Przewoźnika, podstawiony autobus zastępczy. Godziny przyjazdów podane w rozkładzie jazdy są planowanymi godzinami przyjazdów, które w zależności od warunków drogowych, zdarzeń losowych mogą ulec zmianie podczas przejazdu.

4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się do autobusu przed jego rozkładowym odjazdem, po postoju na odpoczynek.

5. Przewoźnik zastrzega na swoją rzecz prawo do zmiany środka transportu, rozkładu jazdy itp.w sytuacji, kiedy z przyczyn od niego niezależnych będzie to konieczne.

 

IV. NARUSZENIE PORZĄDKU

1. Zabronione jest spożywanie alkoholu w autobusach Przewoźnika oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, a także środków odurzających, psychoaktywnych.

2. Zabrania się zajmowania miejsc oraz pozostawania na pokładzie autobusów pasażerom będącym pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.

3. Zabrania się palenia tytoniu, papierosów elektronicznych.

4. Zabrania się wnoszenia na pokład autobusu oraz posiadania podczas podróży napojów w otwartych opakowaniach (dopuszcza się kubek z zamkniętym wieczkiem).

5. Zabrania się wnoszenia i spożywania w autobusach Przewoźnika pokarmów wydzielających nieprzyjemny lub intensywny zapach, uciążliwy dla podróżujących (np. typu „fast-food”).

6. Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom. W momencie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia autobusu pasażer zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Przewoźnika kary umownej w wysokości od 200 zł. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności pasażera przeważającej wysokość zastrzeżonej kary.

7. Nie zastosowanie się do jakiejkolwiek z powyższych reguł może spowodować usunięcie z autobusu w interesie pozostałych pasażerów. W takich okolicznościach pasażer usunięty nie jest uprawniony do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych kosztów, a Przewoźnik nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny za usunięcie pasażera z autobusy i wynikające z tego ewentualne szkody. W przypadkach nagłych lub nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie przewozu pasażerowie powinni się kontaktować z biurem pod nr telefonu 691 602 602.

 

Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować na adres Przewoźnika: INTER Sp. z o.o. 47-100 Strzelce Opolskie ul. Krakowska 30, e-mail: info@bus-inter.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) INTER Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez INTER Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich za pośrednictwem Serwisu zgodnie z definicją poniżej, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 

§ 2 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

1. Bilet – bilet elektroniczny upoważniający do przejazdu na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę; Bilet jest uznawany za fakturę na podstawie § 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur: (Dz. U. z 2013 r. Nr 1485 z późn. zm.), przesyłany zgodnie z zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.); obejmuje również Bilet upoważniający do przejazdu ulgowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1138 ze zm.) lub innymi właściwymi przepisami, za cenę uwzględniającą odpowiednią ulgę ustawową;

2. Usługi – usługi, o których mowa w § 3 Regulaminu, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pomocą Serwisu;

3. Usługobiorca – osoba, która korzysta z Usług, o których mowa w § 3 Regulaminu;

4. Usługodawca – INTER Sp. z o.o., 47-100 Strzelce Opolskie ul. Krakowska 30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000347741, NIP: 7561953505;

5. Serwis – system teleinformatyczny stworzony przez Usługodawcę, stanowiący platformę informacyjną dotyczącą Usługodawcy i świadczonych przez niego Usług dostępny pod adresem URL www.bus-inter.pl

6. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

 

§ 3 RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

Na podstawie Regulaminu Usługodawca w ramach Serwisu świadczy Usługobiorcy usługi polegające na umożliwieniu nabycia Biletów poprzez Serwis oraz przesyłaniu Biletów na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, a także rozpatrywaniu reklamacji dotyczące sprzedaży Biletów oraz przyjmowaniu wniosków o zwrot ceny Biletów zakupionych za pomocą Serwisu.

 

§ 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu za pośrednictwem strony internetowej pod adresem URL www.bus-inter.pl wymagane są:

a) przeglądarka internetowa,
b) włączona obsługa JavaScript i cookies,
c) minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 640×480.

2. Świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu http.

3. Wyłączenie obsługi cookies zazwyczaj nie blokuje możliwości korzystania z Usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywnej obsługi cookies przez Usługobiorcę.

4. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub mogącym wprowadzić w błąd.

 

§ 5 PROCEDURA ZAKUPU BILETU PRZEZ SERWIS

1. W celu dokonania zakupu Biletu poprzez Serwis, Usługobiorca zobowiązany jest wejść na stronę internetową www.bus-inter.pl oraz zapoznać się z Regulaminem.

2. Proces zakupu Biletu przez Usługobiorcę poprzez Serwis składa się z następujących etapów:
a) wybór miejsca odjazdu i przyjazdu, daty i godziny podróży,
b) wyboru rodzaju Biletu oraz dla osób uprawnionych odpowiedniej ulgi ustawowej,
c) zaakceptowanie warunków zakupu Biletu przez Usługobiorcę – dokonanie zamówienia
d) wybór sposobu płatności za Bilet,
e) potwierdzenie w Serwisie realizacji zamówienia przez Usługodawcę,
f) dostarczenie Usługobiorcy pocztą elektroniczną potwierdzenia realizacji zamówienia

3. Płatności za Bilet można dokonać za pomocą e-przelewu przeprowadzanego za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay lub za pomocą karty płatniczej.

4. Umowa przewozu pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia realizacji zamówienia przez Usługodawcę (o którym mowa w § 5 pkt. 2 lit. e). Potwierdzeniem realizacji zamówienia jest Bilet dostarczany Usługobiorcy pocztą elektroniczną.

5. Usługobiorca może uzyskiwać informacje oraz zgłaszać zapytania związane z przesyłaniem Biletu elektronicznie poprzez pocztę elektroniczną wysyłaną na adres info@bus-inter.pl lub infolinię pod numerem + 48 691 602 602 (od godziny 8.00 do godziny 20.00).

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostarczania Usługi z powodu aktualizacji danych w Serwisie.

 

§ 6 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. W przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z odbycia przewozu, przysługuje mu zwrot należności. W zależności od terminu rezygnacji z odbycia podróży przez Usługobiorcę, Usługodawcy przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
a) do 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem przewozu 20 % wartości Biletu,
b) poniżej 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem przewozu 100 % wartości Biletu.

2. Zmiana terminu rezerwacji (wyjazdu lub powrotu) obciążona jest kosztami manipulacyjnymi w wysokości 10 % wartości wykupionego Biletu. Opłata winna być wniesiona na konto Usługodawcy o nr 40 1020 2368 0000 2402 0396 8302 w banku PKO BP.

 

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone w obowiązujących przepisach.

2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie art. 23 ust.1 pkt 1, 3 i 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 18 ust. 1-5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. Biletu, przez Usługodawcę oraz Biletu. zm.), wyłącznie na potrzeby związane ze świadczeniem Usług zamówionych przez Usługobiorcę i mogą być powierzane innym podmiotom współpracującym ze Usługodawcą dla celu świadczenia

3. Usługodawca odpowiednio wyróżnia i oznacza dane osobowe, których podanie jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. Odmowa podania oznaczonych w ten sposób danych powoduje odmowę świadczenia danej usługi przez

4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne; w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu jest niezbędne dla świadczenia danej Usługi.

5. Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania i uzupełniania.

6. Usługobiorcy przysługuje prawo do usunięcia swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie pisemnego żądania usunięcia danych do Usługodawcy na adres: INTER Sp. z o.o. 47-100 Strzelce Opolskie ul. Krakowska 30. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Usługobiorcy, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Usługobiorca nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Usługodawcy, a także w przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

7. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorców jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8. Usługodawca jest obowiązany zapewnić Usługobiorcy stały i łatwy dostęp za pomocą systemu teleinformatycznego do aktualnej informacji o:a) udostępnianych przez Usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,b) podmiocie, któremu Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.

 

§ 8 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Usługobiorca może składać reklamacje w sprawach dotyczących niezgodnego z Regulaminem świadczenia Usług przez Usługodawcę:a) listem, na adres: INTER Sp. z o.o. 47-100 Strzelce Opolskie ul. Krakowska 30,b) przesyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: info@bus-inter.pl

2. Reklamacja powinna zawierać niezbędne informacje do jej prawidłowego rozpoznania:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania i adres do korespondencji,
c) adres poczty elektronicznej,
d) przedmiot reklamacji,
e) dokładny opis reklamowanej usługi,f) przyczynę reklamacji.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana odpowiednio listem poleconym lub pocztą elektroniczną.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku.

3. Obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.bus-inter.pl.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu, o czym powiadomi Usługobiorców poprzez publikację na stronie internetowej www.bus-inter.pl. Zmiany postanowień dotychczasowego Regulaminu wchodzą w życie w dniu publikacji na stronie internetowej www.bus-inter.pl i obowiązują wyłącznie w stosunku do umów zawartych po dniu wejścia w życie danej zmiany niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 64.16.93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) z wyłączeniem art. 8 i 27 w/w ustawy.

Bezpieczna podróż

Bezpieczeństwo

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, wszyscy Pasażerowie zobowiązani są do noszenia maseczek lub zasłaniania ust i nosa podczas podróży autobusem oraz w trakcie odprawy pasażerskiej.

Ostrożność

Pamiętajmy o zachowaniu odległości podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Zalecamy bezkontaktowy sposób odczytu biletu, płatność kartą.

Dezynfekcja

Aby zapewnić najbezpieczniejszy standard podróży, stosujemy odpowiednie procedury dezynfekcji autobusów.

Każdy autobus po zakończonym dniu eksploatacji poddawany jest dezynfekcji generatorem ozonu, stosujemy oprysk wnętrza środkiem dezynfekującym. Po każdej podróży wykonujemy dezynfekcję elementów będących w bezpośrednim kontakcie z Pasażerem.

Inter – dezynfekcja autobusów

Kupuj wygodnie i szybko bilety autobusowe